Ingen varer

Kjøpsvilkår

Å handle i vår nettbutikk

For å handle i vår nettbutikk må du være registrert . Fyll ut påmeldingsskjema nå, før du fullfører din bestilling.
Er du en profesjonell og ikke tidligere registrert i vår kundebase , tar det 1-2 dager før du har mottatt en godkjennings epost som gir deg tilgang til alle våre produkter til engros-pris.
Avvent med å bestille til denne tilgangen er mottatt.
Alle priser for profesjonelle er eks. MVA .

MVA vil bli lagt til når den endelige bestillingen er gjennomført.

 

Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Lakkstore. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Lakkstore så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt. Er du logget inn som profesjonell er prisene eks. mva.
Lakkstore reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. Vi forbeholder oss retten til å kanselere alle ordre uten å oppgi grunn.

Forsendelse
All levering av varer skjer via Posten. Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekt adresse for leveransen. Leveringstiden er normalt 2-5 virkedager. Alle varer sendes med brev/pakkeform. forutsatt at de passer til postkassen – øvrig hentes på kundens lokale postkontor.
Lakkstore tar ikke ansvar for skader påført ved postgang, og det oppfordres i slike tilfeller å sende en skademelding til Posten. Lakkstore erstatter ikke brev/pakker som forsvinner i postgang.
For uavhentede pakker / brev som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 300 kr inkl. mva.
Kommer pakken din i retur der du som kunde har oppgitt feil adresse har vi rett til å beregne og fakturere reel frakt og returfrakt samt et gebyr på 200 kr. inkl. mva.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos Lakkstore, er ansvarlig for betaling av de ytelser Lakkstore leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Lakkstore sin side.
Reklamasjon
Før feil meldes til Lakkstore, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Lakkstore har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Lakkstore slik at Lakkstore kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Lakkstore melding innen rimelig tid( innen 5 dager) etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Lakkstore skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Lakkstore, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Lakkstore, betaler ikke Lakkstore disse utgiftene.

Angrefrist
Du har 14 dager angrett, du har rett til å undersøke varene og returnere dem til oss innen 14 dager. Hygieneartikler, brukte og åpnede emballerte produkter kan ikke returneres. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. (Ikke bedrift/forhandler) Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Lakkstore er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Lakkstore godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Lakkstores kontroll, og som Lakkstore ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Lakkstore er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Lakkstores side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Lakkstore forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Lakkstore forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lakkstore fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.